Zápis 2022-23VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZDE BUDOU ZVEŘEJNĚNY DNE 27.5.2022 .

NAHLÍŽENÍ DO SPISU :  23.5.2022 od 10.00 h do 16.30 hod.

Vyzvednutí písemného rozhodnutí o přijetí - nepřijetí dítěte do MŠ Květnice proběhne:


30.5.2022              10.00 - 16.30 hodin

31.5.2022               13.00 - 16.30 hodin V Květnici: 8.2.2022 Č.j.: KVET/010/2022

Kritéria pro posuzování žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka MŠ Květnice kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Ve školním roce 2022/2023 bude celková kapacita mateřské školy 96 dětí. Volná kapacita je 19 dětí.

Při posuzování žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vycházet ředitelka Mateřské školy Květnice z kritérií v tomto pořadí takto:

  • Dítě s trvalým pobytem v obci Květnice
  • Věk dítěte
  • Děti, které dovrší k 31.8.2022 věku 5 let a děti 6-leté s odkladem povinné školní docházky
  • Děti, které dovrší k 31.8.2022 věku 4 let
  • Děti, které dovrší k 31.8.2022 věku 3 let
  • Děti, které dovrší k 31. 12. 2022 věku 3 let
  • Dítě s trvalým pobytem v obci Zlatá, Úvaly, Dobročovice a Křenice budou přijaty, pokud nebude naplněna kapacita mateřské školy dětmi s trvalým pobytem v obci Květnice, a to podle těchto kritérií.
  • Děti, které dovrší k 31.8.2022 věku 5 let a děti 6 - leté s odkladem povinné školní docházky
  • Děti, které dovrší k 31.8.2022 věku 4 let
  • Děti, které dovrší k 31.8.2022 věku 3 let

Při naplnění kapacity rozhoduje o přijetí datum narození dítěte.

Při posuzování trvalého bydliště je rozhodující trvalý pobyt dítěte, nikoliv zákonného zástupce.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a dle možností MŠ.

Oznámení o individuálním vzdělávání je povinen zákonný zástupce dítěte učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.