Aktuality

AktualityPro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KVĚTNICE PRO ROK 2021/2022

Předzápis do MŠ Květnice začíná 14. dubna 2021 pouze elektronicky.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít elektronického předzápisu: webu: www.elektronickypredzapis.cz.

Stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/kvetnice.

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem.

Dokumenty ke stažení s detailními informacemi (Kritéria pro přijetí, postup pro přihlášení dítěte) naleznete zde.


ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁPISU

Důležité termíny

1. Možnost elektronického předzápisu od 14. dubna do 14. května 2021

2. Odevzdání dokumentů do MŠ nejpozději do 16. května 2021 (pozor, 16.5.2021 je neděle)

3. Nahlížení do spisu - pouze telefonicky - tel. 725 763 552 , 26.5.2021

4. Rozhodnutí o přijetí- nepřijetí dítěte na webu MŠ Květnice - 14.6.2021

5. Vydání rozhodnutí o nepřijetí - zasláno Českou poštou na adresu bydliště - 14.6.2021


Dokumenty k zápisu

1. Rodný list, stačí odeslat jeho prostou kopii

2. Doložení řádného očkování dítěte - čestné prohlášení (jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře není třeba)

3. Doklad o trvalém bydlišti

4. Průkaz totožnosti zákonného zástupce

Pořadí kritérií pro posouzení přijetí dítěte

1. Dítě s trvalým pobytem v obci Květnice. 

2. Rok věku dítěte

   - Děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku 5 let a děti 6-leté s odkladem povinné školní docházky
   - Děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku 4 let
   - Děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku 3 let
   - Děti, které dovrší k 31. 12. 2021 věku 3 let

3. Dítě s trvalým pobytem z jiné obce může být přijato na základě rozhodnutí o přijetí, a to pokud nebude kapacita mateřské školy naplněna dětmi s trvalým pobytem v obci Květnice, tj. dětmi 6-letými, 5-letými, 4-letými a dětmi, které dovrší nejpozději k 31. 12. 2021 věku 3 let.

4. Dítě s trvalým pobytem v obci Úvaly, Křenice, Dobročovice, Zlatá

5. Rok věku dítěte

   - Děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku 5 let a děti 6-leté s odkladem povinné školní docházky
   - Děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku 4 let
   - Děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku 3 let
   - Děti, které dovrší k 31. 12. 2021 věku 3 let

Organizace provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu 2021

 O Z N Á M E N Í 

Vzhledem k současné situaci a rovněž po dohodě se zřizovatelem - Obcí Květnice bude provoz Mateřské školy Květnice v letních měsících s odvoláním na § 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání přerušen v termínu od 1. 7. 2021 (čtvrtek) do 31. 8. 2021 (úterý). 

Provoz mateřské školy bude plně obnoven 1.9. 2021 (středa) v plném provozu od 7,00 hodin do 17,30 hodin.

 Mateřská škola se řídí zákonem č. 472/2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

V Květnici, dne: 31.3. 2021 Ivana Huttová, ředitelka školyFUNGOVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PRŮBĚHU EPIDEMIE

Vzdělávání

 • Povinné předškolní vzdělávání je zajištěno s ohledem na doporučení MŠMT, rodiče předškoláků byli o způsobu vzděláváni informováni e-mailem. 
 • Veškerá výuka probíhá distančně pro každou třídu zvlášť.

Platby školného a stravného

 • Školné a stravné se v době nouzového stavu - uzavření mateřské školy na měsíc březen NEPLATÍ.
 • Stravné je dětem po dobu uzavření MŠ Květnice automaticky ODHLÁŠENO.

Ošetřovné

Kdo bude mít nárok na ošetřovné při uzavření škol podle aktuální právní úpravy?

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče:

 • o dítě, které je v době uzavření školy/dětského zařízení mladší 10 let.
  • Příklad: Pokud se škola uzavřela dne 14. 10. 2020, lze ošetřovné přiznat, jestliže šlo o dítě narozené 15. 10. 2010 a později.
   Pokud se pečující osoba v péči střídá, posuzují se u střídající osoby podmínky nároku na dávku k prvnímu dni převzetí.
 • o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
 • o osoby starší 10 let využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení, které jsou určeny pro péči o osoby závislé na péči jiné osoby alespoň ve stupni I.

Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky a rodiče dětí, kterým byla uzavřena školka z důvodu mimořádných opatření při epidemii.

Nárok na ošetřovné je mimoto podle aktuální úpravy dán i z důvodu ošetřování/péče:

 • o děti mladší 10 let nebo již zmíněné osoby starší, které využívají služeb stacionářů apod., v případě, že do školy, školky, stacionáře či obdobného zařízení nemohou docházet, protože jim byla nařízena karanténa


7/04/2021

Informace pro rodiče o otevření školky od 12. 4. 2021

Z nařízení Vlády České republiky bude mateřská škola otevřena od 12. 4. 2021 pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou. Podle posledních pokynů z MŠMT mohou být děti ve školce bez roušek, ale 2x týdně budou testovány.

Ostatní děti zůstávají nadále doma s rodiči na OČR. Školné za dobu uzavření MŠ se neplatí, případné zálohy budou vráceny společně s přeplatky stravného.

Více informací k testování dětí naleznete na

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Děti, které prodělaly Covid, se nemusí testovat 90 dní od pozitivního PCR testu. Potvrzení o výsledku testu (stačí např. v mobilu) je třeba prokázat škole, abychom ho mohli zanést do systému.

Test z profesionálního testovacího centra mimo školu platí z pohledu školy 48 hodin.